Khange lubalasele uGwayimbo eGqeberha 

0
Nangona umbutho weEFF uqale kwisigaba esiphezulu kwinkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo zoluntu kwidolophu ezinkulu kweli, kummandla waseNelson Mandela Bay khange kubekho phazamiseko lungakanani.

URamaphosa uncamela kwiindlela zorhulumente wengcinezelo!

0
Umongameli uCyril Ramaphosa uphulukana namandla okuphatha kwaye naye uyayazi lonto.

IKumkani yamaZulu ifuna liphumele elubala ngenkcitho iqumrhu Ingonyama Trust 

0
Kujongwe kwibhodi elawula Ingonyama Trust ejongene nomhlaba olinganiselwa kwiiHectare ezi zizigidi ezintathu zesizwe samaZulu.

Uhlonitshwe yiKumkani yaMampondomise uFikile Mbalula

0
Ikumkani yaMampondomise uZanozuko Matiwane usimanyile kwakhona isizwe sakhe, wavuselela ubuKumkani obatshatyalaliswa lixesha lombuso wamakoloniyali, ngexesha lorhulumente wengcinezelo kweli.

IOddball: Yimveliso entsha yobugcisa eNewtown

0
UThula Khumalo oneminyaka engamashumi amabini anesixhenxe, uthathe ixesha lakhe ekhulisa isakhono sakhe somculo.

Bangaphezu kwesigidi abemi beli abaza kuzibandakanya noqhankqalazo

0
Akukhonto iqhelekileyo izakwenzeka ngoMvulo umhla wamashumi amabini kweyoKwindla.

Imibutho ephikisayo ayibonakali indima yayo kubemi beli

0
Ayinanto yokwenza nokubaxa into yokuthi amaqela aphikisayo kweli loMzantsi Afrika ayabaphoxa abavoti. 

Iinkonde zaseNelson Mandela Bay zifumene ithuba lokuba ngabanini mzi ekugqibeleni

0
Emva kokulinda iminyaka elishumi elinesihlanu, abantu abadala abangamakhulu amabini namashumi asixhenxe kummandla waseNelson Mandela Bay bafumene izitshixo zezindlu zabo okukuqala ngoLwesine. 

Iinkosi zomthonyama zinyanzelisa imali eyongezelelweyo yokwenza umsebenzi wazo

0
Amabhunga eenkosi zomthonyama kwiphondo leMpuma Kapa anyanzelisa isabelo mali esongezelelweyo kurhulumente wephondo kuba ayasokola ukwenza umsebenzi wawo ngendlela efanelekileyo. 

Bajongene ngezikhondo zamehlo abahlali bamatyotyombe eKapa ngenxa yolawulo

0
Njengoko iya isenyukela imbambano phakathi kwekomiti entsha nendala kwingingqi yamatyotyombe eyavulwa ngexesha leCovid-19, iCovid eKapa, abahlali baziva bengamaxhoba kulembambano.