Iziko elitsha lokuphehla umbane lakwaEskom liyasilela kwimveliso yombane

0
Elona ziko litsha lokuphehla umbane kwilizwe loMzantsi Afrika iKusile Power Station, livelisa umbane olinganiselwa kumyinge ka19% kuphela - kwaye kulindeleke ukuba oku kuqhube de kube yinyanga yoMnga.

Inqununu yesikolo ibekwe ityala lokubetha

0
Umdlalo onobungozi obudlalwa ngabantwana kwisikolo saseChatsworth KwaZulu-Natal, ubangele ukuba inqununu yesisikolo ibekwe utyala lokubetha.

Umongikazi onekratshi ungcungcuthekisa izigulane

0
Bashiyeke besoyika kwaye bedinga abaguli kwiziko lempilo iDr Ivan Toms Clinic eMfuleni eKapa, emva kokuxelelwa ngumongikazi ukuba mabahambe xa bengoneliseki zinkonzo zakhe.

Unomathotholo wasindisa ubomi bukaAbongile kwimbandezelo yeziyobisi

0
Kwaphela iminyaka emithandathu engakwazi ukuphila ngaphandle kwesiyobisi icrystal meth uAbongile Tutshana, owayesele ephila ubomi bolwaphulo mthetho kwaye wayesele eneengcinga zokuzigqithisa amafu, kodwa wakhululwa kukuphulaphula unomathotho ekhayeni lakhe.

Imbethi manqindi yoMzantsi Afrika yenze imbali kwimidlalo yehlabathi

0
UThandolwethu Mathiba ube ngowasetyhini wokuqala oyimbethi manqindi yelizwe loMzantsi Afrika ukuphumelela umlo kwimidlalo yeIBA Women's World Championships.

Umngcelele wempoxo weEFF

0
Umbutho weEFF wohlulekile ukonyusa umgangatho womngcelele olujongwe ngamehlo abomvu kulo lonke eli. 

Kubetha umoya kwii ranki zezithuthi zika wonke wonke ngenxa yokumiswa kweentshukumo zoluntu 

0
Ngentseni yangoMvulo eqhelekileyo, iranki yezithuthi zaseDonneboom eMamelodi idla ngokuba ibe iyinkungu nelanga ngabantu abaphithizelayo.

Amalungu entengiso zotywala eKapa anyanzelisa ubulungisa kwinkundla yasePhilippi

0
Kwiveki ephelileyo amalungu equmrhu labathengisi botywala kwiphondo leMpuma Kapa, iWestern Cape Liquor Traders Organisation bathe badibana ngaphandle kwenkundla yasePhilippi beqhankqalazela ukuphathwa gadalala kwamalungu abo kulenkundla.

Ujongwe ngamehlo abomvu umboniso wesiNdebele  wokuqala kweli

0
Iqonga likamabonakude uMzantsi Magic 191 lizakube lisasaza umdlalo wokuqala wolwimi lwesiNdebe eMzantsi Afrika, umdlalo othi Komkhulu.

UMalema uyazingca ngempumelelo yokumiswa kwentshukumo zoluntu 

0
Inkokheli yombutho weEconomic Freedom Fighters uJulius Malema uyazingca ngempumelelo yenkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu, nangona ibikhangeleka ngathi yintlekisa.