eskommando

UAce usenefuthe kwiphondo laseFree State 

0
Xa ujonga nje, kukhangeleka ngathi owayesakuba yinkulu baphathiswa eFree State u-Ace Magashule uqhwalelela ngasekupheleni kwesakhono sakhe kwezopolitiko.

Iziko elitsha lokuphehla umbane lakwaEskom liyasilela kwimveliso yombane

0
Elona ziko litsha lokuphehla umbane kwilizwe loMzantsi Afrika iKusile Power Station, livelisa umbane olinganiselwa kumyinge ka19% kuphela - kwaye kulindeleke ukuba oku kuqhube de kube yinyanga yoMnga.

Imibutho ephikisayo ayibonakali indima yayo kubemi beli

0
Ayinanto yokwenza nokubaxa into yokuthi amaqela aphikisayo kweli loMzantsi Afrika ayabaphoxa abavoti. 

UMantashe uthi: Amalahle bubomi, uwakhusela nkalozonke

0
Amahlahle awayi ndawo. 

Ziya ngokuvela iintanda kumtshato weDA kunye namaqela amancinci eGqeberha

0
Uphantse waqhawuka ujingi abantwana bedlala kulawulo lwendibaniselwano olukhokelwe ngumbutho weDA eNelson Mandela Bay, njengoko elinye lamaqela amancinci kulendibanisela beligrogrisa ngokuqhawula umtshato ngentseni yangoLwesibini.  

U-Eskom ubila esoma ezama iqhinga  lokunqanda ukuba singafiki isigaba sesibhozo 

0
Inyaniso ngemeko emaxongo yonikezelo lombane kwilizwe loMzantsi Afrika ivele elubala kule veki, njengoko uluntu lweli kunye namashishini elahlekelwa ziyure ezilishumi elinesibini ngosuku ngenxa yokungabikho kombane.

Ulutsha luphelelwe lithemba kwinkululeko

0
Bangaphantsi komyinge omnye ekhulwini abantu abatsha beli abaneminyaka engaphezu kweshumi elinesibhozo ababhalisele ukuvota. 

Umongameli uthembisa ngokuqubisana nocimi-cimi wombane 

0
Umongameli uCyril Ramaphosa udale ukudideka okumandla ngendima edlalwa yipolitiki kwicandelo lezamandla, nanjengoko ebhengeze ukuba kuza kubakho umphathiswa wezombane. 

Azivumelekanga iiDrones ukubhabha ngaphezu kwepalamente ngaphambi kweSONA

0
Umkhosi wokhuseleko awudlali: Ukuba uyayithanda idrone yakho, ungakhe ulinge uyibhabhise ngaphezu “kwesakhiwo sepalamente yeli”. 

Umasipala ombaxa iZululand ujamelene nembambano yezopolitiko 

0
Wonke ubani uzifunela nokuba liqhekeza lomasipala wasekuhlaleni Umhlathuze - ikhaya lamalahle eRichards Bay.