Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki

Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.