Kwiindaba ebeziphala kuleveki

Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.