Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki

Ebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.