Kwiindaba ebeziphala phambili kule veki

Ebezinkqenkqeza phambili kule veki sisuka kuyo.