Kuqhambuke ungquzulwano phakathi kwabalandeli be-IFP neANC

Ngu Celani Sikhakhane noMlungisi Gumede

Kunyanzeleke ukuba akhuselwe ngoonogada aphume kwindawo ebekubanjwe kuyo umsitho karhulumente umphathiswa wesebe lorhulumento ngokubambisana nemicimbi yemveli, wephondo laKwaZulu-Natal, ngenxa yokuqhambuka kwempi phakathi kwabalandeli beIFP neANC eEstcourt ngoMgqibelo.  

Lempi iqhambuke kwibala lemidlalo kwa Ward 21 eEscourt ngenxa yokuba abalandeli beIFP ne ANC bazifumanise bekwintente enye ngorhatya losuku olwandulela unyulo lovalo zikhewu. Kukhale inqindi omnye komnye begibisekana nangezitulo. 

Enye yamadoda enesilwa ibonakele ikhupha umpu wayo, kodwa yaphinde yawuphindisa kwisingxobo sawo ingakhange idubule.  

I-IFP ibanga ngelithi uSithole-Moloi usebenzisa unsitho karhukumente ukugaya uvoti ngaphambi konyulo lovalo zikhewu lwaleveki, oluzakucacisa gca ukuba ngubani olawulayo kumasipala wasekuhlaleni Inkosi Langalibalele. USithole-Moloi ubelapha kulengigqi ukuhlola imisebenzi eyohlukeneyo yonikezelo lwamanzi nombane.  

I-Estcourt yaziwa ngokuba yeyona ndawo ibalaseleyo ngeziganeko zodlame oluphenjelelwa yipolitiki kweliphondo ingakumbi phakathi kwabalandeli beANC ne IFP.  

Ulonyulo lovalo zikhewu luzakubanjwa emva kokuba umbutho weIFP olawula umasipala wasekuhlaleni iLangallibalele, wagxotha ooceba abathathu ubatyhola ngokwamkela amantshontsho kumbutho weANC, owamemelela ukuba kususwe usodolophu walomasipala esihlalweni, uMduduzi Myeza.  

Ingxelo zithi lengxwabangxwaba yaqala emva kokuba abalandeli beANC bafika kulomsitho benxibe izinxibo zeANC nangona lommsitho wawuxelwe njengoka rhulumente.  

Abaxhasi be IFP nabo bafike benxibe imibala yabo.  

Kumboniso othe ndii kumakhasi onxibelelwano kubonakalisa esisibini sihlaselana kungekho mapolisa abonakala nangotshengele. 

Usihlalo weIFP eKZN uThami Ntuli uthe urhulumente weANC kwelaphondo kufuneka uthathe uxanduva ngikujika imisitho karhulumente iwenze amaqonga okugaya inkxaso yevoti.  

Iinzame zokufumana izimvo zesebe lorhulumento ngokubambisana nemicimbi uyemneli ngosomlomo uSenzo Mzila ziphanzile, kuna umnxeba wakhe ubukhala ungaphendulwa kwaye nembalelwano ezithunyelwe kuye bezingaphendulwa.  

Umfanekiso ongasentla: Ingxwabangwxaba eqhambuke kumsitho obuzinyaswe ngabalandeli beANC neIFP