Umbutho weANC ungenza nantoni na ukubuyela kulawulo lomasipala iNMB 

Ngu Anita Dangazele

Umbutho weANC eNelson Mandela Bay ukhangeleka ukulungele ukwenza nantoni na ukufumana amandla kwesisixeko sineengxaki. Lombutho ukulungele ukuphulukana nesihlalo sika sodolophu uxhase umongameli wombutho iNorthern Alliance (NA) uGary van Niekerk njengo yena mgqatswa limkhethayo kwisikhundla sika sodolophu. 

Ngomvulo, kucace gca ukuba imibutho ephikisayo kummandla waseNelson Mandela BAy izimisele ukuqhawula ulawulo lorhulumente lwentsebenziswano ekhokhelwe ngumbutho weDA ngaphakathi, ngokuzimanya namalungu angonwabanga aquka iNA, iPAC kunye ne African Independant Congress (AIC). 

Imibutho equka iANC, iEFF, iPatriotic Alliance, iNA, iPAC kunye neAIC ityikitye isivumelwano esisemthethweni solawulo lwentsebenziswano ngoLwesibini kwintlanganiso ebiquka imibutho eyohlukeneyo, ukuqinisekisa ukuba lemibutho xa idibene ithatha izihlalo ezingamashumi amathandathu anesibini kwibhunga lalo masipala.  

UMbutho weANC uzakuthatha izihlalo zika sekela sodolophu kunye nombhexeshi oyintloko, ngelixa isikhundla esikhulu kulomasipala sizakuwela kumbutho iNorthern Alliance. Umbutho weEFF uthi uyakonwabela ukubamba izihlalo zokuhlinzeka ngeenkonzo eluntwini.  

Amalungu athembekileyo ombutho weANC athi esisivumelwano solawulo lwentsebenziswano phakathi kwalamaqela sigxile kakhulu ukuqinisekisa ukulwa nolwaphulo mthetho kwindawo ezihlala abantu bebala kunye nabantu abamnyama ezonganyelwe ziziganeko zokudutyulwa kubulawe abantu kwezinyanga zimbalwa zidlulileyo.  

“Ngapha koko, lemibutho ikwesisivumelwano izimisele ukuphucula ushishino kulommandla ngokwenza lula ukungena kushishino nomasipala,” litshilo ilungu langaphakathi, “Kwaye kuzakuqiniswa isandla kulwaphulo mthetho, siphinde siqine nangakumbi ukulwisana nonobangela wolwaphulo mthetho olufana nokushushumbisa iziyobisi, ngokutyala kuphuhliso lomthetho wasekuhlaleni kunye nokuqubisana nemiceli mngeni yasekuhlaleni ebangela kunyuke izinga lolwaphulo mthetho.” 

Umbutho weEFF ufake uxwebhu olumemelela ukuhlala kwentlanganiso ekhethekileyo yebhunga ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kule kaCanzibe, lukhatshwa ziziphakamiso zokuphelelwa lithemba ngakusodolophu, usekela sodolophu kunye nombhexeshi oyintloko. 

UVan Niekerk weNA ongusomlomo webhunga uthe uyayazi ukuba urhulumente wentsebenziswano yamaqela aphikisayo, oxhuzula imikhala kulo masipala awuzuphuma esihlalweni ungakhange ulwe.  

Noxa kunjalo uthe,”Akayiboni indlela abazakulilwa ngayo elidabi. Ukuba bafuna ukulwa kufanela banike ingqwalasela kurhwaphilizo kuba ooceba abangamashumi amathandathu anesibini basityikityile [esisimemelelo] kwaye akukho nto banokuyenza ezakucima into ekulindeleke ukuba yenzeke.” 

Umfanekiso ongasentla: Inkokheli yombutho iNorthern Alliance uGary van Niekeerk.  

Imvelaphi yomfanekiso: Uthunyelwe