Kuhlonitshwa amaqhawe ecandelo lezicimamlilo

Ngu Everson Luhanga

Iqumrhu iBrotherhood Club SA izakube ibhiyozela usuku lwehlabathi lwezicima mlilo ngomhla wesine kwekaCanzibe.  

Igosa eliyintloko yezicimamlilo kwisixeko saseJohannesburg uShelly Chabalala uthe olusuku lunendawo ekhethekileyo kwizicima mlilo kwilizwe jikelele.  

“Ngolusuku sikhumbula  izicimamlilo ezabonakalisa ubukrelekrele zalahlekelwa bubomi bazo ngexesha zihlinzeka ngenkonzo ekuhlaleni kunye namaqhawe asaqhubekayo ukunikezela ngobomi bawo kwesisakhono sibaluleke ngoluhlobo,” utshilo.  

Usuku lwehlabathi lwezicimamlilo lwamiliselwa ngonyaka ka1999 emva kokusweleka kwezicima mlilo ezintlanu ezazicima umlilo wamadlelo eAustralia. 

“Olusuku lusisikhumbuzo malunga ngomngcipheko kunye nelahleko eyenziwa zizicimamlilo usuku nosuku ukuqinisekisa ukhuseleko ekuhlaleni nakokusingqongileyo,” utshilo.  

UChabalala uthe bayalibona igalelo lezicima mlilo zamandlulo nezikhoyo ngoku  ezibonakalise ukuzinikela okunga gungqiyo kwesisakhono. 

“Siyabulela ngokungaziqhenyi, bazinikele ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali boMzantsi Afrika kuquka nangaphaya kwemida yeli,” utshilo.  

Usihlalo wequmrhu iBrotherhood uJimmy Mandla Nyalungu uthe ukubhiyozela olusuku kulonyaka, isixeko saseJohannesburg sinezicwangcwiso zemidlalo ethile ezakuqhuba kwesisixeko. 

“Sizakubamba umngcelele sisuka kwiofisi zikamasipala sisiya kwibala lemidlalo iLilian Ngoyi kunye nezicimamlilo zihamba kufutshane nezithuthi zokucima imililo ukuze sitsale umdla wabahlali kwaye sihlonipha izicima mlilo ezilanduleleyo eli,” utshilo.  

Uthe kuzakubakhona nenkqubo yokunikezela ngolwazi nesikhokhelo ngezakhono, apho ezinkonzo zizakube zinikezelwa kubafundi bezikolo ezohlukeneyo zamabanga aphakamileyo, abanomnqweno wokuba zizicima mlilo kwixa elizayo ukuze bakhule kwelicandelo.  

“Ngolusuku, isebe lizakumemelela wonke ubani ukuba athathe umzuzu akhumbule amaqhawe kwaye abonakalise inkxaso kumakroti ezicimamlilo aqhubekayo ukuhlinzeka ngenkonzo ezikwinqanaba eliphezulu,” utshilo.  

“Iqumrhu iBrotherhood SA iyazidla ngokubayinxalenye yosuku lwehlabathi lokuhlonipha izicimamlilo. Siyazibophelela ukuxhasa izicimamlilo zethu kumsebenzi wazo.” 

Umfanekiso ongasentla: Ukusuka ekhohlo usiya ekunene amalungu eBrotherhood SA: UMaswazi Nongomas Finest Mdhuli, uGerald MasterGee Moswathupha, uRobert Mulaudzi kunye noJimmy Mandla Nyalungu 

Imvelaphi yomfanekiso: Uthunyelwe