Umtshato wenkosi uyithethile indumasi yemibhiyozo yepasika 

Ngu Celani Sikhakhane

Umtshato  obuqhuba ngeCawa yePasika ushiye uluntu lungayivali imilomo. 

Inkokheli yomthonyama eyaziwayo kwiphondo laKwaZulu-Natal unkosi Thanduyise Mzimela ubophe uqhina lomtshato kubukhazikhazi bomsitho othathe onke amehlo kwimibhiyozo eqhelekileyo yepasika. 

Lomtshato ubumangaisa, nalapho izithantanyiswa beziquka osomashishini abaphezulu, oosopolitiki, oosaziwayo kunye nenkokheli zomthonyama. 

Kuquka abahlali baseMthunzini, phantsi kwebhunga lenkosi zemveli iMzimela bebephume ngendlu ukuya kwibala lezemidlalo lasekuhlaleni kufuphi naseRichards Bay, bekuzibonela lomsitho. 

Ukanti amarhe athi, inkosi ibiyalele abahlali ukuba bangayi kwinkonzo yangeCawa yepasika. Noxakunjalo, uMzimela ukhawulezile ukukhanyela ezizityholo.  

“Baphume ngobuninzi ukuza kubhiyoza nam ngeCawa,” utshilo, ecacisa ukuba khange agxeke mntu ukuba angayi kwinkonzo yeCawa yepasika. Endaweni yoko uxele ukuxakeka kwakhe ngumsebenzi wasekuhlaleni kunye namalungiselelo omtshato wakhe njengezizathu ezibangele ukuba angabikho nkonzweni. 

Uytshato walenkosi ubukwizinga elifanele iKumkani, ebonakalisa ukuzimyana okunzulu kwisiko lakhe lesintu. Abantu ebebezimase lomzitho bebenxibe izinxibo zabo zesiZul kunye nesikhumba sezilwanyana, bebonakalisa ukubateke teke kwemvelaphi yalomhlaba. Yonke inkqubo ibilandela amasiko esintu, ingxeka zonke iimfundiso zasentshona okanye inkolo yamaKhrestu. 

Njengonyana kasekela sihlalo ongasekhoyo wendlu yenkosi zemveli namaKhoi-San eKZN, unkosi Mpiyezintombi Mzimela, lenkosi ifumene ilifa elikhulu.  

Utata wakhe ubenamakhosikazi alishumi elinesihlanu, kunye nabantwana abangamashumi amane ananye, kodwa uMzimela wonele kukuba nomfazi nje omnye – umakoti wakhe omtsha uXolile Mngoma wase Ladysmith. Wakhethwa yilenkosi ngexesha lomsitho womhlanga, ukuyinto eyongeze ukulandelwa kwamasiko kulomtshato. 

Ngaphandle kwenqanaba eliphezulu lalomsitho, uMzimela yindoda ethobekileyo kwaye ezinikeleyo kumsebenzi wasekuhlaleni. Uceba ukuba aye konwabela umtshato wakhe kwinyanga kaCanzibe, athathe ikhefu emva kwesaqhwithi somtshato wakhe. Njengenye yeenkosi eziselula, kubunkokheli bemveli ezixhasa uKumkani uMisuzulu kaZwelithini, uMzimela uqhubela phambile ilifa likatata wakhe ngokuzingca. 

Umtshato kankosi uThanduyise Nzimela ubungumbono okhethekileyo, wohutha indumasi yeCawa yePasika kwaye wavuselela iintliziyo zabemi belizwe loMzantsi AFrika. 

Njengoko ebonakalise ukuzimanya okungajikiyo kumasiko akhe kunye nobuncwane obutsha kumtshato wakhe,  umtshato walenkosi uzakuhlala uhleli ezingqondweni iminyaka eliqela ezayo. 

Ufanekiso ongasentla: Unkosi Thanduyise Mzimela kunye namabutho phakathi kabo nguPrince Nkinobho wendlu yobukumkani bakwaZulu, unkosi Mthokozisi Mathaba kunye nalowo wayenguDJ womculo kaMasikhandi kwisikhululo UKhozi FM uNgizwe Mchunu besetshatweni. 

Imvelaphi yomfanekiso: Uthunyelwe