UEskom ubuyisa isigaba sesihlanu sokucinywa kombane

By Zukile Majova
Political Editor

Isithembiso senkampani yakwaEskom sokuba le izakuba yiveki engcono ngokwenkqubo kadanya cimi wombane, sihlale nje iiyure ezimbalwa, njengoko lenkampani iphinde yonyusela isigaba sokucinywa kombane saya kutsho kwisigaba sesihlanu, ngenjikalanga yangoMvulo. 

NgeCawa uEskom ubhengeze ukuba inkqubo yokucinywa kombane izakuqhuba phakathi kwesigaba sesithathu nesesine, nto leyo ithetha ukuba umbane uzakucinywa iiyure ezine ukuya kwezintandathu ngosuku. 

Akuphelanga neeyure ezingamashumi amabini anesine, uEskom ubhengeze ukuba ukucinywa kombane kuzakuba kwizinga lika stage5, nto leyo ithetha ukuba ukucinywa kombane kuzakufikelela kwiiyure ezisibhozo ngosuku. 

“Ngenxa yokonakala kwemitshini emihlanu ephehla umbane namhlanje, isigaba sesihlanu sokucinywa kombane sizakumiliselwa ukusukela ngentsimbi yesine ngalenjika langa ukuya ngentsimbi yesihlanu ngentseni yangolwesisbini, nalapho kuzakuqhuba isigaba sesine de kube kukhutshwa imbalelwano,” itshilo imbalelwano ekhutshwe nguEskom.

Ukutshintsha-tshintsha kwezigaba zokucinywa kombane phakathi kwesesine nesesihlanu kulindeleke kuqhube, de kube kanti ibuyele emsebenzini imitshini ebiyophukile eMidupi, eMatla, eTutuka kunye nemitshini emibini eHendrina, elibazisekileyo kuba kulindeleke ukuba ibuyele kuleveki.  

“Ukulungisa umonakalo owenzeke kwitower ese Cahora Bassa, eMozabique kuyaqhuba kwaye kulindeleke ukuba kugqitywe kwiveki ezayo. 

Inkqubo yokucinywa kombane, kutyabula uqoqoqsho lweli imali efikelele kuR1 billion ngosuku, kwaye kuyawicutha nomyinge wokukhula koqoqosho lweli ngo2%, kulibazisa ukudalwa kwamathuba emisebenzi, njengoko ingabantu abatsha abazizigidi ngezigidi abangaphangeliyo. 

Ukanti abasebenzi bakwaEskom bachithe ixesha elininzi ngoMvulo belungisa iziseko ezimoshakaliswe zinkqwithela ebezihlasele kwiphondo leMpuma Kapa ngobusuku bangeCawa. 

Uninzi lwengingqi zeliphondo zichaphazelekile kuquka iidolophu ezilishumi elinesihlanu kwizithili ezohlukeneyo ukusuka eAmathole, (eMionti), eOR Tambo (eMthatha) eChris Hani (Ekomani). 

Ezi zezinye zendawo ezinomtsalane kubatyeleli, ezifana neSajonisi, iCoffee Bay, kunye ne Hole-in-the-Wall, ebezihleli zikwimeko yokubuyela kwisiqhelo emva kokuhlaselwa zimpuphuma zakutsha nje, ezakhukhulisa imigaqo kunye neebhulorho ezibangele ukuba amagosa ka Eskom angakwazi ukukhawule aye kulungisa kule mimandla. 

Umfanekiso ongasentla: Abasebenzi bakawaEskom, basebenza nzima ukulungisa iziseko

Imvelaphi yomfanekiso: @Eskom_SA