Iyaqhuba imbambano yolawulo kumasipala iNelson Mandela Bay

Ngu Anita Dangazele

Imbambano yezomthetho ephakathi komasipala ombaxa iNelson Mandela Bay kunye nomphathiswa wesebe lakwaCogta uZolile Williams ihambe yade yafikelela kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha ngoLwesine.  

Usodolophu walo masipala uRetief Odendaal kunye namalungu ombutho weDemocratic Alliance kulangingqi, bakrwece inkundla ngenzame zokunqanda uWilliams angalumiliseli uhlenga-hlengiso oluzakutshintsha indlela eluqhuba ngayo ulawulo lwesisixeko lusuke kwindlela yolawulo ngokwesigqeba sikasodolophu luye kulawulo lwekomiti yendibanisela.  

Olutshintsho lolawulo ngendibanisela yesigqeba luzakunyanzelisa ukuba isebenzisane imibutho iANC neDA, ekuyeyona ihamba phambili ngamalungu angamashumi amane anesibhozo umbutho ngamnye kwibhunga lalomasipala.  

Kwesisigqeba sendibanisela, usodolophu akanawo amandla okuthatha izigqibo zokugqibela. Izigqibo zithathwa yindibanisela, ezakuquka imibutho iDA, IANC, iEFF kunye neNorthen Alliance. Yonke eminye imibutho enamanani amancinci kwibhunga izakulahlekelwa lilungelo lokuthatha inxaxheba kwinkqubo yokuthatha izigqibo.  

Ngenyanga yomMnga edlulileyo, uWilliams wapapasha isaziso ngokuka Section12 ukunika isikhokhelo sokuba kuzakuqalisa ukusebenza kwalenkqubo, le isixeko siyiphikisa kwinkundla zamatyala. 

Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ngenyanga yoMnga, inkundla yakhupha isigunyaziso sokuba usodolophu uOdendaal kunye nesigqeba sakhe bahlale kulawulo lukarhulumente kude kube lomcimbi uyaqukunjelwa. 

Kwalenkundla inye ngoku izakujongana nokufaneleka kwelityala, kunye nokumiliselwa kohlengahlengiso luka Section12. 

NgoLwesine lenkundla imamele iziphakamiso zeqela lemibutho ekhokhelwe yiDA kunye nabanye esebenza nabo, befaka amaxwebhu axhasa isicelo esifakwe nguOdendaal kunye neDA. 

Kwelinye icala, amagqwetha omphathiswa uWilliams afake isicelo sokuba lamaxwebhu akhutshelwe ngaphandle, anganikwa ngqalelo. 

Igqwetha likaWilliams uAdvocate Lulama Ngcukaitobi uthe: “Oku kubonakalisa ukutyeshela imigaqo nkqubo kuba kophulwa imigaqo eyamkelekileyo ngokunxulumene nenkqubo yokwenza izinto.”

Abathathi nxaxheba abafake amaxwebhu ngokuxhasa uOdendaal kunye nombutho weDA yimibutho equka iNorthen Alliance, iDefenders of the People, iUnited Democratic Movement, iGood kunye nePan Africanist Congress of Azania. 

Ujaji Thandi Norma unike iqela elizakuphendula iintsuku ezintlanu ukuba livakalise icala lalo malunga nokurhoxiswa kwesisicelo, kunye neentsuku ezisixhenxe ukuba bafuna ukufaka amaxwebhu ngokusesikweni kulenkundla. Bonke abafake isicelo kulindeleke ukuba baphendule ngomhla weshumi kwinyanga yoKwindla. 

Elityala lirhoxiselwe umhla weshumi elinesithandathu kwinyanga yokwindla. Iindleko ngakulenyewe zisankonyiwe. 

Umfanekiso ongasentla: Amalungu ombutho weANC neDA alinde uviwo olumalunga noSection12 wembambano ephakathi kosodolphu weNMB uRetief Odendaal kunye nomphathiswe wakwaCogta uZolile Williams 

Imvelaphi yomfanekiso: NguAnita Dangazele