Impindezelo sisidlo esidliwa sibanda nkcaa. 

Ngu Khaya Ndaba

USonia Booth wenze lukhulu ngexesha losuku lokubhiyozela izithandani (iValentines) nangona ebeluchitha eyedwa olusuku – ubhengeze iimveliso zakhe ezintsha ze-ice cream enencasa yeCheesecake.

Sele kuphele unyaka kubhaqwe iqabane lakhe umdlali owayedlalela iBafana Bafana, okwangumsasazi webhola uMatthew Booth, etyeshela izifungo awazenza nomfazi wakhe othandekayo uSonia, owafikelela kumagqibela kankqoyi kukhuphiswano luka Miss South Africa. 

Kuleveki ngosuku lwezithandani, uSonia uthathise kumakhasi ezonxibelelwano, wabhengeza inkampani yakhe entsha evelisa i-ice-cream nalapho abalandeli bakhe bobanakalise ulangazelelo olumandla ngakulemveliso. 

“Akukho sidingo sokuba ndide nditsho ukuba andinayo iValentines. Ndiboniseni uthando ngokuthenga iMarula CheeseCake Ice Cream (ngamashumi amahlanu eeRandi). Nongeze namashumi amane eeRandi okuba iziswe kuwe endlini (ningagxeka amaxabiso axhomileyo epetula ngoku), ubhale wenjenje kwikhasi lakhe lika Twitter. 

Ngokungaqhelekanga, igama lenkampani yakhe lithi Cheesecake Passion. Ngexesha lokufumanisa uBooth nekrexe lakhe wayebanga ngelithi waqale wabhaka ikeyiki yeCheesecake ngaphambi kosuku lokuzalwa konyana wabo. Emva koko bafumanisa ukuba ibingalungiselelwanga unyana wabo, kodwa yenzelwa ikrexe lalowo wayengumdlali weBafana Bafana. 

Abalandeli bakhe kwikhasi likaTwitter bafake izicelo zokuthenga ezizimuncu-muncu zithandwayo bethontelana. 

Iindidi ezikhoyo zezizimandisi ziquka iCheesecake Passion Frozen Yoghurt, iAmarula Cheesecake Passion Liqueur kunye neCheesecake Passion Popcorn. 

Abanye abalandeli bacele iivenkile ezifana noPick n Pay kunye noWoolworths ukuba zithengise ezimveliso zakhe ukuze bakwazi ukuzifumana. 

Noxa kunjalo, okubi okwamenzekelayo kujike kwaba luncumo kuye njengoko zingena izizumbulu kwibhanka yakhe.  

Kwaye kubonakala ngathi kuSonia Booth, “impindezelo sisidlo ekufanele sidliwe Sibanda”.

Umfanekiso ongasentla: Intlobo ntlobo zeemveliso zeCheeseCake kaSonia Booth  

Imvelaphi yomfanekiso: Ikhasi likafacebook likaSonia Booth