Kusweleke amadoda amabini osapho olunye kwisithwakumbe sombhiyozo eGqeberha

Ngu Anita Dangazele

Umbhiyozo wosuku wokuzalwa ujike wasithwakumbe kwilokishi yaKwazakhele eGqeberha ngenjika langa yangeCawa, ngethuba kufika amadoda amabini avulele iimbumbulu kwindlu ebigcwele ngabantu ebebebhiyoza. 

UVusumzi Sishuba ubememe abahlobo bakhe kumbhiyozo wokuzalwa kwakhe egqiba iminyaka engamashumi amahlanu ngeCawa, engazi ukuba lusuku lwakhe lokugqibela emhlabeni. Udutyulwe kunye nabanye abasibhozo, ngelixa abathathu kwabonzakeleyo belwela ubomi babo esibhedlele.  

Ubhuti omdala kaVusumzi uAndile Sishuba wafika ngenjikalanga evela eMonti eze kubhiyozela usuku lomfowabo. Naye wabulawa ngethuba kungena lamadoda avulele ngeembumbulu kulendlu.  

Amadoda akwaSishuba ebeziintsika kusapho lwawo, ibingabo ababebeka isonka etafileni basebenza nzima ukukhupha usapho lwawo kwindlala. Ezizizalwane zibini zishiya ngasemva umama wabo osele engakwazi ukuzenzela nto ngenxa yobudala, oodadewabo ababini kunye nabantwana babo abaqala kwiminyaka esixhenxe ukuya kwiminyaka engamashumi amabini anesibhozo. 

UChinese Tys ozalwa nalamadoda mabini aswelekileyo, khange akwazi ukuchaza isizathu sokubulawa kwabantakwabo. 

“Silusapho asazi kwanto, into esiyaziyo kukuba oobhuti bethu bebebhiyozela usuku lokuzalwa omnye egqiba iminyaka engamashumi amahlanu ngethuba bebulawa.  

“Siyaqonda ukuba ayisithi sodwa abalahlekelweyo. Oobhuti bethu bebekunye nabahlobo babo. Sithanda ukudlulisa amazwi ovelwano nakwintsapho zabo. Sinethemba lokuba umthetho uzakuthatha indima yawo,” uxelele iqonga leendaba iScrolla.Africa.  

Umphathiswa wesebe lenkonzo yesipolisa uBheki Cele, kunye nomkomishinala wamapolisa kuzwelonke uLieutenant General Fannie Masemola, bebetyelele ikhaya apho kwenzeke khona esisiganeko eGqeberha ngoMvulo. 

Umphathiswa uCele uthe ngethuba ethetha noonondaba, wacela abahlali ukuba banike amapolisa ixesha lokuba aqhube uphando ngaphandle kokuphazanyiswa ngamarhe. 

“Sivumeleni senze umsebenzi wethu, sicela ixeshana lokuba senze umsebenzi wethu ngendlela efanelekileyo, ukuze sithi kwakufika ixesha lokuba siphendule singafuniseli, kwaye singaqikeleli,” utshilo koonondaba. 

Amapolisa aphehlele iphulo lokukhangela abarhanelwa ngethuba kusaqhuba uphando malunga nemeko ezingqonge esisiganeko sohlaselo. Akukhomntu sele ebanjiwe. 

Inkokheli yombutho weDA kwiphondo leMpuma Kapa uNqaba Bhanga, naye ubekhona kolutyelelo, nangona ubeze njengomhlobo kunye nolungu losapho lwabo baswelekileyo. 

“Andizanga apha ngokwezopolitiko, ndilapha kuba ndilahlekelwe ngabahlobo, umtshana kwaye omnye umtshana wam ulwela ubomi bakhe esibhedlele,” utshilo. 

“Intliziyo yam yophukile kuba nam ngendilapha, ibinokuba ndim lo. Intliziyo yam yophukile yindlela abasweleke ngayo abahlobo bam.”

Ilokishi yaKwazakhele iyinxalenye yeCluster yaseGovan Mbeki, iqela loceba abalwela ukuphelisa ulwaphulo mthetho kwilokishi zaseGqeberha. 

Uceba waKwazakhele uCllr Gamelihle Maqula uthe: “Esi ayisosiganeko sokuqala ukwenzeka kulommandla. Singoceba sigqibe ekubeni siyiphakamise le meko kwintlanganiso yebhunga elandelayo, sifuna kufakwe ubuxhakaxhaka beekhamera ezitalatweni, amapolisa kamasipala kufuneka asoloko ebonakala ekuhlaleni kwaye umsebenzi wawo kufuneka wongezwe uquke neelokishi,” utshilo.  

Nabanina onokuncedisa ukufanisa amaxhoba okanye ukufumana iintsapho zamaxhoba, uyacelwa ukuba aqhakamshelane noCaptain Sitole ku 0834572812 okanye utsalele umnxeba olwanolwaphulo mthetho ku08600 10111. 

Umfanekiso ongasentla: Izihlobo zihleli ngaphandle kwendlu yesiganeko.

Imvelaphi yomfanekiso: NguAnita Dangazele