Umlinganiswa oyintloko kumboniso bhanya bhanya othi Wednesday ngowelizwe loMzantsi Afrika

Ngu Mashudu Mabila

Kukhangeleka ngathi akukho ndlela yokubaleka uWednesday (uLwesithathu). Umboniso bhanya bhanya wenkampani iNetflix ongundaba mlonyeni wenze lomboniso waduma nangaphezu kosuku obizwa ngalo. 

Noxa udumile nje, eyonanto ingaziwayo ngalomboniso woyikisayo ube uhlekisa, yinto yokuba odlala indawo yomlinganiswa wesibini ( Stunt Double ) kwindawo yoyena mdlali uphambili usuka kwilizwe loMzantsi Afrika. 

Lomboniso usekelwe kubomi bomlinganiswa oyintloko ogama linguWednesday, odlalwa nguJenny Ortega, ozama ukusombulula imfihlakalo yerhamncwa esikolweni sakhe. 

Ukanti umlinganiswa wesibini okwangu Jenny udlalwa ngu: Jenny Ayumi Umbhau.

Lo mlinganiswa uhlakaniphe ngolona hlobo wazalelwa kwilizwe loMzantsi Afrika ngabazali bakhe omnye engowaseJapan omnye engowase Jamani. Ukhulelele eKapa ekuhambeni kweminyaka waya kuhlala kwilizwe laseUnited States ukuze aqhubeke nesakhono sakhe kwicandelo lemiboniso bhanya bhanya. 

Ngenxa yokuthanda kwakhe ukudlala kwindawo yemiboniso enobungozi, enabantu abaphindwe kubini, uJenny waqalisa ukulandela esisakhono esekwilizwe loMzantsi Afrika apho wasikhulisayo isakhono sakhe, wakwazi ukufumana ukwaziwa njengomlinganiswa olibhinqa odlala indawo ezinobuzaza. 

Wayeyinxalenye yabalinganiswa ababeshicilela umboniso iBlack Sails.

Ukanti uJenny udadele enzulwini nesakhono sakhe wayakufikelela enkcochoyini ngenxa yemisebenzi yakhe ayenzileyo kwimidlalo ethembakeleyo yenkampani ezinkulu kwimiboniso bhanya bhanya. 

Udlale kwimiboniso efana noResident Evil eluthotho lwemiboniso kamabona kude, kunye nomboniso bhanya bhanya weResident Evil: The Final Chapter. Ukwasebenzile nakweminye imiboniso edumileyo efana neTomb Raider kunye neEscape Room, kuzoba ngumboniso omntsha weNetflix othi Wednesday.  

Kwikhasi lakhe lezonxibelelwano lika Instagram uJenny ubhale umpoposho esithi: “Ndibe nentlahla eyaneleyo ukuba ndikwazi ukuba ngumlinganiswa wesibini odlala kunye noJenny Ortega onetalente emangalisayo kumboniso bhanya bhanya othi Wednesday. 

“Bekumnandi ukusebenza nawe, ungumntu ozinikeleyo owenza ngendlela egqibeleleyo umsebenzi wakhe! Bekungadingeki mntu wesibini ukwenza umsebenzi wakho kodwa ndiyabulela ukuba ndibe ngumlinganiswa wesibini kwindawo yakho.”