Abakaxoli abazali bamaxhoba aseNyobeni

Ngu Zavela Makwabe

Abazali babantwana abangamashumi amabini ananye, abasweleka kwindawo yentselo iNyobeni eMonti kwiphondo leMpuma Kapa, bafuna sibekwe ityala lokubulala isibini esityholwa ngokuthengisela abantwana abancinci utywala.

Bathi abanako ukufumana ukuxola de kube kuvulwe uxwebhu lophando malunga nokusweleka kwabantwana babo. 

UVuyokazi kunye noSiyakwamkela Ndevu, ababekwa ityala lokuthengisela abantwana abancinci utywala, bebevele kafutshane kwinkundla kamantyi eMonti ngoLwesihlanu.  

Iqumrhu elijongene nokuthengiswa kotywala iEastern Cape Liqour Board lafaka isimangalo ngakwesisibini ebutsheni balonyaka. 

Ezizithandani zithe azinatyala, kulenkundla.

Iindaba zokusweleka kwabantwana abangamashumi amabini ananye kwindawo yentselo iNyobeni, eScenery Park eMonti, ngethuba besenza umnyhadala wokuhlamba iphepha ngentseni yomhla wamashumi amabini anesithandathu kwinyanga yeSilimela, zabangela isankxwe kwilizwe liphela.

Ukanti elona xhoba lincinci kwesisithwakumbe lalineminyaka elishumi elinesithathu kuphela. 

Ukanti amapolisa akakaluvali uphando malunga nokwenzeka kwindawo yentselo iNyobeni ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kweyesilimela kunyaka ka 2022.

Abazali bathathise ngoqhankqalazo oluzolileyo ezitalatweni bememelela ubulungiswa ngakubantwana babo. Amanye amaqumrhu athe angenelela aquka iSouth African Council of Churches kunye nequmrhu leLawyers for Human Rights. 

Bamemelela ukutshutshiswa kwabakwa Ndevu kuquka naye wonke ubani ofunyaniswe ebandakanyeka kwisenzo sokusweleka kwababantwana. 

Ukanti banikezele ngoxwebhu lwezikhalazo neziphakamiso kumtshutshisi oyintloko kwesasithili. 

“Ayisalahlekanga into yokuba abanini bendawo yentselo baphantsi kutshutshiso ngokophula imithetho yokuthengiswa kotywala. Noxa kunjalo sinqwenela kongezwe,” kubhalwe ngoluhlobo kuxwebhu olunikezelweyo.  

“Kuninzi ekufuneka kwenziwe ukubaphendulisa. Sikholelwa ukuba ekugqibeleni ngabo ababangunobangela womonakalo owenzeka ngobabusuku. Kwaye kufanele batshutshiswe ngokwenzekayo.”

Oluxwebhu lubalula ukufumana impendulo ezingqingqwa malunga nokwenzeka kwababantwana kunye nokufumana ukuxola njengezona zinto zibalulekileyo. 

“Onke amaqumrhu ombuso weli kufanele aphendule malunga nokusilela ukukhusela abemi beli ngokuvumela ukuthengiswa kotywala ngaphandle kwenkathalo ngabantu abafana nabinikazi bendawo yentselo yaseNyobeni kunye nezinye ezifana nayo.”

Aba bakwaNdevu, kulindeleke ukuba baphinde bavele kwakhona kulenkundla ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuTshazimpuzi wonyaka ozayo. 

Umfanekiso ongasentla: Abazali namatshantliziyo eqhankqalaza ngaphandle kwenkundla kamantyi eMonti ngolwesihlanu. 

Imvelaphi yomfanekiso: Uthunyelwe