Kusweleke amadoda amabini osapho olunye kwisithwakumbe sombhiyozo eGqeberha

0
Umbhiyozo wokuzalwa ujike wasithwakumbe kwilokishi yaKwazakhele eGqeberha ngenjika langa yangeCawa, ngethuba kufika amadoda amabini avulele iimbumbulu kwindlu ebigcwele ngabantu ebebebhiyoza. 

Ingaba uzakuba yinxalenye yesigqeba sika mongameli uZikalala?

0
Ukubekwa kuka Sihle Zikalala kwindlu yowiso mthetho yeli, kuvuse amarhe okuba kungenzeka lo owayesakuba yinkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal usethubeni lokuba ngumphathiswa kwisigqeba sika mongameli. 

Unxibe okwe nkondekazi ehlola impatho gadala kumaziko karhulumente umphathiswa!

0
Umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu kwiphondo leMpuma Kapa uBukiwe Fanta, ungene ezihlangwini zabemi beli, ngethuba ezenza inkondekazi ngeenjongo zokuhlola impatho efunyanwa luluntu kumagosa esebe.

Usodolophu waseJoburg umile kwisiphakamiso sokuboleka iR2 Bhiliyoni

0
UAbubakar Thapelo Amad, owongamele uhlahlo lwabiwo-mali lomasipala wesixeko saseJohannesburg olufikelele kwiR77.3 yeeBhiliyoni ngomyinge nje wepesenti enye kuphela, kungoku nje ufuna imali mboleko efikelele uR2 bhiliyoni. 

Bathandazela imvula abahlali baseNelson Mandela Bay

0
Umasipala weNelson Mandela Bay ububambe imithandazo kwiveki ephelileyo, kuthandazelwa imvula njengoko ujamelene nesona somiso sikhulu kwimbali yalommandla. 

Lifezekile iphupha lendodana ebuye esuthwini emva kwexesha

0
Yamkelwe ngomgidi onesidima indoda eneminyaka engamashumi amabini anesithathu, ngabahlali baseMzamomhle eGonubie.  

Oogqirha baqhankqalazela imisebenzi

0
NgoLwesine oogqirha babhenele ezitalatweni benyanzelisa isebe lezempilo kuzwelonke ukuba liqeshe oogqirha abangaphezu kwewaka abaphuma ezikolweni abangakwazi ukufumana imisebenzi. 

UMakhadzi ubaleka nemali yomququzeleli

0
Inkosazana yamdaniso nomculo yaseLimpopo uMakhadzi, kungenzeka isiwe kwiinkundla zamatyala ngenxa yentlawulo awayifumanayo kwisimemo somsitho angazange awuzimase.  

Ubuyile uMsholozi kwezopolitiko

0
Kuguga othandayo, oku kubonakala njengoko inkonde eyayisakuba ngumongameli weli isazimisele ukusebenza.

AmaXhosa ziinkunzi ngokutya inyama!

0
Incwadi evela eMount Frere: UZukile Majova uthi imicimbi emininzi ebisenzeka ngaxeshanye ibimnandi - kodwa kungenjalo kwimfuyo.